ســ اعت شنـ ـی

ســ اعت شنـ ـی

دور خواهم شد از معبر خاک
عادت،دستان ما را هوشمندتر و هوش ما را بي دست و پاتر مي سازد. 
پ ن :


 اینروزها کمی عادت شعر را کنار  گذاشته ام


  باران می بارد

دستی در سکوت سینه ام  دانه می کارد

+   دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲| 23:49|   حسین صولتی  |  |